Ocena zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych, potrzeb wykonywania hydrotechnicznych robót profilaktyczno-naprawczych oraz rekultywacji gruntów

Oferujemy nowatorskie podejście do tematu zagrożenia zawodnieniami. Korzystamy z autorskiej metody, opracowanej przez kierownika Zakładu Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG, oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych dla najgorszego scenariusza rozwoju tego zagrożenia, tj. po przywróceniu naturalnych swobodnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych we wszystkich rejonach terenu górniczego.

Co oferujemy

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi dotyczące oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych i pogórniczych takich jak:

 • Prognoza zawodnień terenów w wyniku przywrócenia naturalnych przepływów wód,
 • Ocena możliwości ograniczenia zagrożenia zawodnieniem powierzchni terenu górniczego poprzez wskazanie niezbędnych hydrotechnicznych prac profilaktyczno-naprawczych,
 • Wyznaczanie granic obszarów wymagających przekształceń i/lub rekultywacji.

Zakres prac związanych z oceną zagrożenia zawodnieniami terenu górniczego (pogórniczego) obejmuje:

 1. Pozyskanie niezbędnych danych mierniczo-geologicznych, geologiczno-górniczych, hydrogeologicznych i hydrologicznych badanego terenu górniczego.
 2. Pozyskanie numerycznego modelu terenu i/lub aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni, dokumentujących badany stan rzeźby terenu górniczego.
 3. Analizy geologiczno-górnicze, hydrogeologiczne, hydrologiczne i hydromorfologiczne terenu górniczego.
 4. Wizje terenowe zbiorników wodnych, cieków wodnych oraz istotnych szczegółów terenowych, a także dodatkowe pomiary geodezyjne.
 5. Identyfikacja 5 typów potencjalnych zbiorników wód (zagrożenia trwałymi i okresowymi zawodnieniami).
 6.  Kategoryzacja powierzchni terenu górniczego ze względu na zagrożenie zawodnieniami.
 7. Zalecenia dotyczące niezbędnych hydrotechnicznych robót profilaktyczno-naprawczych w terenie górniczym (pogórniczym) służących likwidacji i/lub ograniczeniu zawodnień i/lub zagrożenia zawodnieniami.
 8. Zalecenia dotyczące obszarów wymagających rekultywacji.
Ocena zagrożenia zawodnieniami
Obszary zagrożone zawodnieniami
Przykład mapy przedstawiającej granicze obszarów zagrożone zawodnieniami

Podstawy prawne

Opracowania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej. Podstawowymi aktami prawa są:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczej (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie opinii geologiczno – górniczej dotyczącej zagrożeń zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych. Na opinię składają się:

 1. Część tekstowa – zawiera analizę hydromorfologiczną terenu górniczego, identyfikację 5 typów potencjalnych zbiorników wód, opis prawdopodobieństwa zawodnienia poszczególnych typów zbiorników, kategoryzację (identyfikacja rejonów i obiektów zagospodarowania) powierzchni terenu górniczego ze względu na zagrożenie zawodniniami, opis zalecanych niezbędnych hydrotechnicznych robót profilaktyczno-naprawczych oraz zalecenia dotyczące obszarów wymagających rekultywacji. Znajdziesz tu również podstawy prawne jak i naukowe, które posłużyły do sporządzenia oceny zagrożenia zawodnieniami terenu górniczego oraz zaleceń robót hydrotechnicznych i rekultywacyjnych.
 2. Załączniki graficzne – przedstawiają lokalizację analizowanego terenu, mapa hydromorfologiczna terenu górniczego, odwzorowująca rzeźbę terenu górniczego za pomocą wysokości położenia powierzchni (ponad hydrometrycznymi punktami odniesienia), identyfikująca zasięgi poszczególnych 5 typów potencjalnych zbiorników oraz kategorie (I, II, III i IV) zagrożenia zawodnieniami powierzchni terenu górniczego; mapy identyfikujące obszary wymagające rekultywacji; profile istotnych linii strukturalnych terenu (cieków wodnych itp.); dane archiwalne wykorzystane w badaniach.

Dlaczego my, czyli korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami budowlanymi w terenach górniczych oraz pogórniczych oraz potrzebami rekultywacji i/lub rewitalizacji tych terenów. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32 259-2332