Ocena ryzyka wystąpienia w terenach górniczych deformacji nieciągłych

Ze względu na przyczynę wyróżnia się dwa typy deformacji nieciągłych: liniowe
i powierzchniowe.
Liniowe nieciągłe deformacje powierzchni są to szczeliny, progi, stopnie lub fleksury powstałe na skutek eksploatacji górniczej. Z obecnych doświadczeń wynika, iż z reguły powstają jako wynik płytkiej eksploatacji górniczej, choć możliwe jest powstanie nieciągłości na skutek eksploatacji o średniej i dużej głębokości.
Mechanizm powstawania powierzchniowej formy deformacji nieciągłych powierzchni jest odmienny. W niedużej odległości od pustki, powstałej po podziemnej eksploatacji górniczej kopaliny, siły grawitacji oddziałujące na górotwór, powodują rozciąganie, pękanie
i odrywanie brył skalnych, pełną destrukcję skał stropowych a następnie przemieszczanie się rumoszu skalnego do powstałej pustki. Efektem jest powstawanie nowych wtórnych pustek i „przemieszczanie się” ich w górę. Jeżeli w określonych warunkach górniczo-geologicznych ta migrująca pustka może „dotrzeć” do powierzchni terenu górniczego, powoduje ona powstanie powierzchniowej (formy) nieciągłej deformacji powierzchni – zapadliska.

Wycena szkody górnicze nieciągłości pogórnicze

Co oferujemy

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oceny ryzyka wystąpienia deformacji nieciągłych na terenach górniczych lub pogórniczych. Zakres prac obejmuje:

 1. Pozyskanie niezbędnych danych do wykonania badań warunków geologiczno – górniczych w aspekcie ryzyka wystąpienia deformacji nieciągłych.
 2. Analiza geologiczna, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska oraz hydromorfologiczna badanego obszaru.
 3. Wizje terenowe na obszarach zagrożonych ryzykiem wystąpienia i/lub występowania deformacji nieciągłych.
 4. Określenie ryzyka wystąpienia i/lub identyfikacja występowania deformacji nieciągłych w przyszłości.
 5. Określenie przydatności terenów górniczych do zagospodarowania, w tym zabudowy, w aspekcie ryzyka wystąpienia i/lub aktywacji deformacji nieciągłych.
 6. Określenie proponowanych górniczych działań profilaktycznych w zakresie parametrów eksploatacji górniczej (wysokości eksploatacyjnej, prędkości itp.)  w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i/lub aktywacji deformacji nieciągłych.
 7. Określenie proponowanych budowlanych działań profilaktycznych w zakresie niezbędnych zabezpieczeń konstrukcji obiektów budowlanych służących wykluczeniu katastrofy budowlanej lub zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia awarii budowlanej powodowanych deformacjami nieciągłymi.
 8. Określenie zaleceń w zakresie niezbędnych badań geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i/lub gazowych, których wykonanie pozwoli ocenić możliwość zagospodarowania (zabudowy) terenu po uprzednim wzmocnieniu podłoża gruntowego.

Podstawy prawne

Opracowania wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uni Europejskiej. Podstawowymi aktami prawa są:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczej (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627).

Sprawozdanie z badań (co od nas otrzymasz)

Zakres naszych prac obejmuje sporządzenie opinii geologiczno – górniczej dotyczącej oceny ryzyka wystąpienia na terenach górniczych deformacji nieciągłych. Na opinię skłądają się:

 1. Część tekstowa – zawiera opis proponowanej profilaktyki górniczej i/lub budowlanej w aspekcie ryzyka wystąpienia i/lub aktywacji deformacji nieciągłych powierzchni oraz opis zaleceń w zakresie niezbędnych badań geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i/lub gazowych, których wykonanie pozwoli ocenić możliwość zagospodarowania (zabudowy) terenu po uprzednim wzmocnieniu podłoża gruntowego. Znajdziesz tu również podstawy prawne jak i naukowe, które posłużyły do opracowania wspomnianej profilaktyki i zaleceń.
 2. Załączniki graficzne – przedstawiają lokalizację analizowanego obszaru, mapa rejonizacji geologiczno-inżynierskiej terenu górniczego i/lub mapa deformacji nieciągłych powierzchni, mapa ze wskaźnikami deformacji od eksploatacji dokonanej, mapa z prognozowanymi wskaźnikami deformacji, mapy pokładów węglowych, mapy specjalne obszaru i terenu górniczego (miąższości nadkładu złoża, mapa geologiczna odkryta stropu złoża, mapy złożowe (pokładów węglowych), profile otworów geologicznych oraz przekroje geologiczne), profile linii strukturalnych terenu (cieków wodnych) oraz istotnej infrastuktury, dane archiwalne wykorzystane w badaniach.
Kategorie przydatności terenu górniczego
Fragment mapy z kategoriami przydatności terenu pogórniczego do zabudowy
Mapa nieciągłości górniczych
Przykład mapy liniowych nieciągłych deformacji powierzchni TG „Szczygłowice” w rejonie linii PKP i szybu V

Dlaczego my, czyli korzyści ze współpracy z nami

Korzystając z naszych usług dostają Państwo gwarancję spełnienia obowiązujących wymogów prawnych jak również wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie ekspertów naszego zespołu, którzy pomogą Państwu rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z inwestycjami budowlanymi w terenach górniczych oraz pogórniczych oraz potrzebami rekultywacji i/lub rewitalizacji tych terenów. W naszych działaniach kierujemy się nie tylko obowiązującym prawem oraz wiedzą naszych ekspertów ale również staramy się na bieżąco śledzić publikacje naukowe innych jednostek naukowo-badawczych.

Zaufali nam

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA
 • Polska Grupa Górnicza SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 • Tauron Wydobycie SA
 • Miasto Bytom
 • Miasto Jastrzębie Zdrój

Zapytaj specjalistę

dr inż. Piotr Kalisz
pkalisz@gig.eu
32-259-2332