Ekspertyzy środowiskowe

Ekspertyzy środowiskowe (w szczególności na terenach postindustrialnych) od wielu lat stanowią nieodłączny element procesu inwestycyjnego. Sporządzenie ekspertyzy środowiskowej obejmuje przeprowadzenie badań (gleb, gruntów, wód podziemnych, odpadów).

Co oferujemy

Doświadczona kadra Głównego Instytutu Górnictwa specjalizuje się w sporządzaniu ekspertyz w pełnym zakresie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dotyczących:

  • raportów początkowych dla instalacji przemysłowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych,
  • spełniania standardów jakości gleb i gruntów w kontekście obecnego i planowanego kierunku wykorzystania terenu,
  • analizy ryzyka zdrowotnego wynikającego z obecności zanieczyszczeń w środowisku (zgodnie z metodyką US EPA),
  • projektów planów remediacji zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • oceny skuteczności wykonanego procesu remediacji,
  • analizy zawartości substancji stwarzających ryzyko i możliwości kwalifikowania odpadów jako niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
  • projektów rekultywacji terenów zdegradowanych, hałd i zwałowisk odpadów przemysłowych,
  • projektów prac prewencyjnych, profilaktycznych i gaśniczych na obszarach lokowania odpadów wydobywczych zagrożonych powstawaniem pożarów endogenicznych.

Certyfikowane Laboratoria

Główny Instytut Górnictwa posiada certyfikowane laboratoria (certyfikat akredytacji PCA nr AB 145):

Oferowane przez nie badania prowadzone są w oparciu o metody referencyjne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Badania laboratoryjne obejmują także szereg właściwości fizykochemicznych odpadów. Na życzenie Klienta laboratorium wykonuje badania przesiewowe (screening) składu pierwiastkowego oraz obecności grup związków organicznych.

W Laboratorium Analiz Odpadów Stałych możliwe jest także wykonanie badań związanych z określeniem parametrów chemicznych kruszyw.

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków przeprowadza badania mające na celu  określenie organicznych i nieorganicznych parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych (także wód powierzchniowych oraz osadów dennych) zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami. Ponadto możliwe jest określenie agresywności korozyjnej wody względem stali zwykłej jakości (wg normy BN-75/1071-05 opracowanej w GIG na podstawie obszernych badań zanurzeniowych) oraz względem betonu (wg normy PN-EN 206+A1:2016-12).

W Laboratorium Analiz Związków Organicznych oznacza się zawartość oleju mineralnego w glebach i gruntach (zgodnie z normą PN-EN ISO 16703:2011) oraz indeks oleju mineralnego w wodach i ściekach (zgodnie z normą PN-EN ISO 9377-2:2003). Zawartość oleju mineralnego (węglowodorów ropopochodnych C10-C40 lubC12-C35) oraz indeks oleju mineralnego (węglowodory C10-C40) przeprowadza się z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID).

Chromatograf gazowy
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)
Ekstrakcjia próbek stałych
Ekstraktor ASE używany do ekstrakcji próbek stałych takich jak gleby, grunty itp.

Określona na podstawie wyników badań przestrzenna lokalizacja stref występowania gruntów ponadnormatywnie zanieczyszczonych jest prezentowana w postaci map (w dowolnym układzie odniesienia i skali) oraz w plikach typu shape (akceptowanych przez CAD) przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania ArcGIS. Pionowy układ warstw jest przedstawiany na profilach i przekrojach geologicznych generowanych w programie GeoStar.

Ocena zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia samozapłonu na terenach lokowania odpadów powęglowych

Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego istnieje wiele obszarów, na których ulokowane zostały odpady powęglowe. Najeżą do nich: eksploatowane aktualnie i nieczynne hałdy kopalniane, tereny niwelowane i rekultywowane przy użyciu odpadów powęglowych oraz zabudowane z tego rodzaju odpadów obiekty inżynieryjne i infrastrukturalne. Wiele z ww. terenów, ze względu na swoje atrakcyjne usytuowanie jest aktualnie przedmiotem zainteresowania inwestorów i deweloperów.

Niepożądanym zjawiskiem mogącym wystąpić na terenach lokowania odpadów powęglowych jest często samonagrzewanie się zdeponowanego materiału a w rezultacie inicjacja procesów pożarowych. Oferowana przez GIG kompleksowa ocena zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia samozapłonu terenach lokowania odpadów powęglowych ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk termicznych na terenach inwestycyjnych, na których powierzchnie terenu stanowią nasypy antropogeniczne uformowane z odpadów wydobywczych z górnictwa węglowego. Ocena zagrożenia wystąpienia zjawisk termicznych jest ważnym elementem środowiskowej oceny możliwości zagospodarowania danego terenu na cele inwestycyjne.

Samozapłon na terenach powęglowych
Pomiary termowizyjne
Pomiary termowizyjne w terenie
Pomiar temperatury

Dla przeprowadzenia oceny w pierwszej kolejności dokonuje się inspekcji terenu połączonej z badaniami terenowymi, obejmującymi pomiary termowizyjne oraz pomiary temperatury i składu atmosfery gazowej (CO, CO2, O2, CH4, H2S) we wnętrzu nasypów na głębokości ok. 1 m p.p.t. w punktach pomiarowych wytypowanych na podstawie oględzin terenu. Ponadto na badanym obszarze wykonywane są otwory rozpoznawcze, w których dokonywany jest pomiar temperatury i składu gazów. W trakcie wierceń prowadzona jest ocena makroskopowa zwiercin i profilowanie otworów. Z odwiertów pobierane są uśrednione próbki materiału nasypowego, które przekazywane są do badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne próbek materiału nasypowego pobranych z otworów obejmują oznaczenie: ciepła spalania, wartości opałowej,  zawartości: węgla wodoru, siarki, popiołu oraz wskaźnika samozapalności wg PN-G-04558:1993.

Wiertnica Mechaniczna H20SG
Odwierty rozpoznawcze w terenie
Pomiar emisji gazowej
Zestaw do pomiaru emisji gazowej
Rozkład temperatury w terenie mapa
Rozkład temperatury wnętrza nasypów
Klasyfikacja zagrożenia pożarowego na terenach z odpadami
Algorytm metody oceny i klasyfikacji zagrożenia pożarowego na terenach lokowania odpadów powęglowych

Zapytaj specjalistę

mgr inż. Piotr Kucharski
ofertasc@gig.eu
32-259-2677