Badania cech inżynierskich podłoża gruntowego

Badania cech inżynierskich podłoża gruntowego wykonywane przez naszą firmę pozwalają na zdefiniowanie rodzaju i właściwości mechanicznych gruntów. Dodatkowo badamy: poziom wody gruntowej, określamy stateczność skarp, zboczy, wykopów i nasypów. Badania inżynierskie podłoża gruntowego przeprowadzamy w terenie (in situ) oraz w laboratoriach.

Badania terenowe podłoża gruntowego (badania in situ)

Badania terenowe (polowe) podłoża gruntowego wykonujemy w celu rozpoznania podłoża w oparciu o stan rzeczywisty badanego otoczenia. Jako podstawowe narzędzie do rozpoznawania budowy podłoża gruntowego wykorzystujemy wiercenia oraz sondowania. Wiercenia wykonywane przez naszą firmę pozwalają w precyzyjny sposób na: rozpoznanie budowy geologicznej, wydzielenia warstw geotechnicznych, a także pobieranie próbek gleb, gruntów (w tym pobieranie próbek o nienaruszonej strukturze), odpadów oraz wód gruntowych. Otrzymane wyniki z wierceń i sondowań są uzupełniane badaniami laboratoryjnymi.

Wiercenia z zastosowaniem zestawu ręcznego oraz młota udarowego.

Młot udarowy

Wiercenia zestawem ręcznym stosowane są do odwiertów we wszystkich rodzajach gruntów niejednorodnych dla rozpoznania budowy geologicznej, wydzielenia warstw geotechnicznych w gruncie i pobierania próbek do badań laboratoryjnych o naruszonej strukturze z wydzielonych warstw podłoża gruntowego.

Wiercenia z użyciem ręcznego młota udarowego firmy Makita HM 1700 wraz z zestawem wbijanych próbników rurowych pozwalają na pobierania próbek gleb i gruntów o nienaruszonej strukturze, a także pobierania odpadów w miejscach, w których wykorzystanie wiertnicy mechanicznej nie jest możliwe (mała przestrzeń, brak dojazdu).

Wiercenia przy użyciu samochodowej wiertnicy mechanicznej H20SG.

Wiertnica Mechaniczna H20SG

Wiertnicą samochodową wykonywane są pionowe otwory w gruncie przy zastosowaniu wiercenia świdrem ślimakowym o średnicy 110, 130 oraz 170 mm. Zasięg wierceń w dużym stopniu uzależniony jest od rodzaju gruntu, może wynosi ok. 20 m.

W przypadku zwałowisk odpadów powstałych w wyniku działalności górniczej zasięg głębokościowy wynosi ok. 30 m. Wiertnica zamontowana jest na samochodzie, co czyni z niej jednostkę mobilną, radzącą sobie nawet w trudnym terenie. Podczas wierceń jest możliwe pobieranie próbek wód przy pomocy szlamówki, łyżki wiertniczej lub pompy.

Sondowania dynamiczne – sondą dynamiczną DPL z końcówką stożkową SD

Sondowania dynamiczne wykorzystywane są do wyznaczenia dynamicznego oporu sondowania na wydzielonych poziomach oraz określenia stopnia zagęszczenia gruntów antropogenicznych jak i gruntów naturalnych.

Sondowanie dynamiczne charakteryzuje się dynamicznym pogrążaniem końcówki stożkowej w podłoże gruntowe ze stałą energią uderzenia. W rezultacie otrzymujemy wartości charakterystyczne odpowiadające liczbie uderzeń na jednostkę zagłębiania się końcówki stożkowej w gruncie. Stosując odpowiednie korelacje możliwe jest określenie stopnia zagęszczenia badanego gruntu. Sondowania dynamiczne stosowane są najczęściej do wyznaczenia stopnia zagęszczania gruntów niespoistych w celu prawidłowego wyznaczenia warstw geotechnicznych. Sondowania dynamiczne wykorzystywane są często jako badania kontrolne.

Sondowania FVT – sondą dynamiczną DPL z końcówką krzyżakową FVT

Sonda dynamiczna DPL z końcówką krzyżakową FVT jest wykorzystywana do wydzielenia w podłożu gruntów spoistych: słabych, bardzo słabych oraz organicznych, zachowując zalecaną głębokość od 6 do 10 m p.p.t. Sondowanie polega na wyznaczeniu wytrzymałości na ścinanie poprzez rejestrację momentu obrotowego końcówki krzyżakowej dla wydzielonych warstw geotechnicznych oraz określeniu stopnia plastyczności gruntów spoistych.

Badania podłoża przy pomocy płyty dynamicznej

Płyta dynamiczna jest urządzeniem pozwalającym na określenie nośności oraz zagęszczenia podłoża gruntowego in situ. Wykorzystywana jest do badania gruntów naturalnych, warstw gruntów wbudowywanych w podłoże oraz nasypów budowlanych. Urządzenie stosuje się dla gruntów niespoistych (piasków, pospółek, żwirów), a także kruszyw. Dzięki wartościom korelacyjnym podawany przez urządzenie dynamiczny moduł odkształcenia z indeksem dolnym Evd umożliwia określenie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 (nośności) podłoża.

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonywane w naszych laboratoriach pozwalają na określanie właściwości fizycznych w tym mechanicznych oraz chemicznych gruntów.

Badania cech fizycznych gruntu

Badania cech fizycznych gruntu mają na celu określenie rodzaju, nazwy, stanu i cech fizycznych badanego gruntu. Na badania cech fizycznych gruntu składają się następujące oznaczenia:

  • Wilgotność naturalna gruntu rozumiana jako stosunek masy wody zawartej w danej próbce gruntu do masy próbki gruntu w stanie powietrzno-suchym.
  • Gęstość właściwa szkieletu gruntowego jest parametrem określającym szkielet gruntu. Obok standardowych metod zgodnych z polską normą PN-88 B-04481, nasze laboratoria do oznaczania gęstości właściwej stosują nowoczesną aparaturę firmy SY-LAB piknometr gazowy Micrometritics AccuPyc II 1340.
Piknometr Gazowy Accupyc 1340
Piknometr gazowy Micrometritics AccuPyc II 1340, firmy SY-LAB
  • Analiza granulometryczna wykonywana jest w celu określenia składu granulometrycznego gruntów nieskalistych. Analizy granulometryczne wykonywane są w naszych laboratoriach: metodą mechaniczną (analiza sitowa) oraz metodą dyfrakcji laserowej (LDA). Analiza sitowa zajmuje się określeniem składu granulometrycznego gruntu poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji w wyniku rozsiewania próbki na znormalizowanych sitach. W przypadku metody LDA rozkład granulometryczny jest wyznaczany na podstawie stosunku objętości ziaren i cząstek, których obraz dyfrakcyjny (średnice optyczne) jest rejestrowany i przetwarzany przez urządzenia pomiarowe. Zakres pomiarowy analizatorów laserowych umożliwia jednocześnie oznaczenie ziaren i cząsteczek od 2 do 2000μm.
  • Konsystencja gruntu (granica plastyczności i granica płynności) charakteryzuje współdziałanie gruntu z wodą. Konsystencja gruntu rozumiana jest jako stopień spójności układu cząstek w zależności od ilości wody i stanu fizycznego tych cząstek.

Inne badania

Ocena agresywności korozyjnej względem betonu i stali wykonywana jest na podstawie oznaczenia składu chemicznego wody w niezbędnym zakresie oraz obliczeniu na tej podstawie wskaźników korozyjności według norm PN-EN 206+A1:2016-12 (beton), BN-75/1071-05 (stal).

Badania laboratoryjne przeprowadzane w naszych laboratoriach prowadzone są zgodnie z normami w poniższym zestawieniu:

[wpdatatable id=1]

Zapytaj specjalistę

prof. dr hab. Mirosława Bukowska
mbukowska@gig.eu
32-259-2326

mgr inż. Piotr Kucharski
pkucharski@gig.eu
32-259-2213

mgr inż. Anna Smolorz
asmolorz@gig.eu
32-259-2114