Georadar pomiary na lądzie, wodzie i pod ziemią

Refleksyjna metoda radarowa wykorzystuje zjawisko propagacji impulsowych fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości dla odwzorowania zmienności strukturalnej wszelkich ośrodków geologicznych i budowlanych.

Opis metody

Fale elektromagnetyczne emitowane z anteny nadawczej propagując w ośrodku ulegają zjawiskom odbicia i załamania na powierzchniach granicznych warstw i obiektach antropogenicznych zalegających w ich obrębie. Fale odbite powracają na powierzchnię, gdzie rejestrowane są przez antenę odbiorczą. Warunkiem odbicia na granicy warstw jest zróżnicowanie ich własności dielektrycznych. Metoda pozwala na kartowanie struktury ośrodków geologicznych i budowlanych do głębokości limitowanej tłumieniem fal. Tłumienie fal jest zależne od ich częstotliwości oraz przewodnictwa elektrycznego ośrodka w którym propagują. Pomiar polega na przesuwaniu zblokowanego przetwornika nadawczo-odbiorczego względnie zestawu kilku lub kilkunastu anten po powierzchni badanego ośrodka. Zakres głębokościowy metody wynosi od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów.

Badania Georadarem na lądzie moście

Aparatura pomiarowa

Prace pomiarowe wykonywane są nowoczesnym zestawem radarowym SIR3000 produkcji amerykańskiej firmy Geophysical Survey Systems Inc. z zastosowaniem monostatycznych, nadawczo – odbiorczych przetworników antenowych o częstotliwościach centralnych 80, 100, 120, 200, 270, 400, 1000 MHz,

Przetwarzanie danych i interpretacja wyników

Do przetwarzania, interpretacji, modelowania i wizualizacji danych geofizycznych w układach dwu i trójwymiarowych (2D i 3D) stosowane jest oprogramowanie RADAN.

Zastosowanie

  • Kartowanie i diagnostyka defektów nasypów ziemnych (kolejowych, drogowych)
  • Kartowanie i diagnostyka defektów ziemnych i betonowych wzmocnień obwałowań cieków i zbiorników wodnych
  • Kartowanie struktury dna zasypanych zbiorników i cieków wodnych
  • Wykrywanie i kartowanie pustek podziemnych genezy geologicznej, górniczej i antropogenicznej
  • Kartowanie wysypisk odpadów
  • Badania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (składowiska, zbiorniki, mogilniki)
  • Badania szybów górniczych
  • Badania struktury lodowców i wietrznej zmarzliny
  • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni drogowych i ich podłoża
  • Diagnostyka podłoży i konstrukcji budowlanych
Kartowanie defektów ziemnych betonowych
Nory bobrów pod betonowymi płytami umacniającymi skarpy kanału Dychowskiego (woj. Dolnośląskie) w obrazie sekcji radarowej zarejestrowanej pomiarem z powierzchni wody. Głębokość wody nad dnem kanału 5.8 m.
Wejście i wyjście z zespołu jaskiń rezerwatu Szachownica (gmina Lipie, powiat Kłobuck) z widocznym pęknięciami (fot. a) i obwałami skał stropowych (fot. b) oraz radarowy przekrój masywu wapiennego pomiędzy powierzchnią terenu a jaskiniami. Strop i spąg jaskiń oznaczony linią ciągłą. Spękania skał stropowych oznaczono linią przerywaną i symbolami A1..A9
Głębokościowa sekcja radarowa podłoża
Głębokościowa sekcja radarowa podłoża w rejonie uskoku tektonicznego i liniowej deformacji nieciągłej na węźle Halemba autostrady A1 w Rudzie Śląskiej
Głębokościowa sekcja radarowa zbiornika wody
Głębokościowa sekcja radarowa (2D) naruszonej wpływami eksploatacji podziemnej, płyty dennej żelbetowego zbiornika wody pitnej w Katowicach. W obrazie widoczne rozwarstwienia płyty i zawodnienie gruntów podłoża powstałe na skutek uszkodzeń płyty.
Przekrój warstw wzmacniających podłoże drogi
Nory bobrów pod betonowymi płytami umacniającymi skarpy kanału Dychowskiego (woj. Dolnośląskie) w obrazie sekcji radarowej zarejestrowanej pomiarem z powierzchni wody. Głębokość wody nad dnem kanału 5.8 m.
Pomiary radarowe na fundamencie podpory kolei linowej
Pomiary radarowe na fundamencie podpory kolei linowej na Kasprowy Wierch dla potrzeb oceny struktury i jakości betonu po kilkudziesięciu latach użytkowania.

Zapytaj specjalistę

dr inż. Łukasz Kortas
lkortas@gig.eu
32-259-2350